Anak muda, fahami maksud zakat dalam Islam (EN)

Oleh | PROF MADYA DATO’ DR MOHD IZHAR ARIFF MOHD KASHIM

Islam adalah agama yang sempurna serta sesuai mengikut peredaran zaman. Islam bukan sahaja mementingkan kehidupan di dunia, malah mementingkan kehidupan di akhirat kelak. Zakat memupuk umat Islam saling bantu-membantu dalam perkongsian harta dengan golongan asnaf seperti tercatat da­lam al-Quran.

Atas dasar itu, zakat menjadi satu elemen dalam Rukun Islam yang lima seperti sabda Rasulullah SAW bermaksud:

Terbina Islam itu atas lima per­kara iaitu dua kalimah syahadah: “Sesungguhnya tiada Tuhan me­lainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad SAW itu pesuruh Allah”, menunaikan zakat, menger­jakan haji dan berpuasa Ketika Ra­madan. (Al-Bukhari)

Perkataan zakat dalam al-Qu­ran disebut sebanyak 32 kali. Dua kali perkataan zakat disebut dengan nakirah dan 30 kali disebut dengan ma’rifah. Sebanyak 27 kali perkataan zakat disebut bersama perkataan al-Salah. Lebih menarik, apabila al-Quran menggunakan istilah selain zakat supaya kea­gungannya difahami dengan lebih luas seperti Sadaqah, Sadaqat,Tasadaqa, al-Haq, al-Nasib, al-Khair, Infak, Qard Hasan, al-Magh­firah dan al-Afuw.

Zakat menggambarkan kepentingan zakat dalam kehidupan umat Islam. Ia tidak boleh dipandang mudah bahkan perlu diamati dengan ilmu dan praktikal yang betul agar tidak berlaku kesilapan ketika menunaikannya.

Semua ini menggambarkan kepentingan zakat dalam ke­hidupan umat Islam. Ia tidak boleh dipandang mudah bahkan perlu diamati dengan ilmu dan prakti­kal yang betul agar tidak berlaku kesilapan ketika menunaikannya. Fiqh zakat bermaksud menyam­paikan harta yang diwajibkan Al­lah kepada golongan fakir miskin dengan syarat khusus.

Ulama mazhab Hanafi ber­pendapat zakat bermaksud pemi­likan sebahagian harta khusus yang diperoleh menurut kehen­dak Allah daripada harta tertentu. Manakala ulama mazhab Maliki berpendapat zakat adalah kaedah pegeluaran sebahagian harta khu­sus yang cukup nisab dan tempoh masa (haul).

Ulama mazhab Syafie pula men­takrifkan zakat sebagai suatu nilai yang dikeluarkan daripada harta dan badan tertentu kepada mereka yang layak untuk tujuan khu­sus. Ia bermaksud bagi membantu keperluan umat Islam yang susah dan layak mendapat bantuan zakat seperti ditetapkan syarak. Perka­ra sama turut ditekankan ulama dalam mazhab Hanbali. Mereka berpendapat zakat merupakan hak yang wajib daripada harta seseorang untuk golongan ter­tentu pada waktu dikhususkan.

Jika diperhatikan, ulama keem­pat-empat mazhab cukup tegas dalam memberi maksud zakat menurut perspektif Islam. Meneru­si institusi zakat, ia dapat mengu­rangkan bebanan golongan asnaf seperti fakir, miskin, amil, mualaf, al-riqab, golongan berhutang, fisabilillah dan ibn sabil.

Membantu golongan ini an­tara kaedah membuka ruang kehidupan untuk umat Islam. Golongan kaya akan memikirkan kesusahan orang lain dengan memperuntukkan sedikit bahagian daripada harta yang diperoleh. Ini bukan sahaja menyebabkan seseorang itu mendapat keber­katan hidup, malah ia menye­babkan hidupnya penuh dengan doa daripada golongan yang mendapat bantuan. Inilah konsep bantu-membantu yang disarankan al-Quran.